Analýza spotreby energie 


Prvým krokom potrebným pri zavádzaní energetického manažmentu je spoznanie, ako sa daný objekt z pohľadu spotreby jednotlivých médií počas roka správa. Pre toto zistenie je najdôležitejšou časťou vykonanie komplexnej analýzy.

Analýza spotreby základných médií spočíva v preskúmaní a vyhodnotení spotreby minimálne za trojročné obdobie podľa skutočne fakturovaných nákladov.

Práve porovnaním za dlhšie obdobie (min. 3 roky) sledujeme aj výkyvy v spotrebe jednotlivých médií a ich objasnenie, prípadne navrhujeme optimalizáciu v spotrebe, samozrejme po konzultácii s objednávateľom.

 

Pri vyhodnocovaní nákladov spotrieb podľa fakturácie sa prioritne zameriavame na zistenie možností neinvestičných úspor prehodnotením a správnym nastavením všetkých parametrov dodávaného média.

 

Čo je výstupom analýzy?

Záverečná správa pojednávajúca okrem detailnej analýzy spotrebovanej energie aj o možnosti neinvestičných úspor.  Po komplexnom vyhodnotení spotreby podľa skutočne zaplatených nákladov na jednotlivé média získa investor podrobný prehľad o energetických i finančných tokoch v podniku za vyhodnocované obdobie. V záverečnej správe je zároveň vyčíslená predpokladaná výška úspor.

.
 

NeoEnergia s.r.o.

Hviezdoslavova 7, 04001 Košice