Energetický audit


Čo je energetický audit?

Energetický audit (EA) je potrebné vnímať ako návod na identifikáciu a návrh nákladovo efektívnych možností úspor energie. Na jeho základe môže vedenie spoločnosti prijímať vhodné rozhodnutia a realizovať opatrenia vedúce k zníženiu energetickej náročnosti a tým aj nepriamo podporiť rozvoj a udržanie konkurencieschopnosti.

Cieľom auditu je poskytnúť podporný nástroj na zavádzanie a optimalizáciu opatrení v oblasti energetickej efektívnosti v  budovách a tým napomôcť splniť záväzky Slovenskej republiky voči Európskej únii v oblasti energetickej efektívnosti.

Čo je obsahom energetického auditu?

Energetické audity vychádzajú zo zhodnotenia súčasného stavu objektu a jeho energetickej náročnosti. Cieľom energetického auditu je:

  • návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti
  • vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov
  • vyčíslenie ekonomického prínosu energetických úspor
  • vyčíslenie návratnosti investičných nákladov
 

Energetické audity môžu byť vypracované vo viacerých alternatívnych návrhoch (v zmysle  požiadavky zákazníka). Energetický audit slúži zároveň ako nástroj v rozhodovacom proces investora pri rekonštrukcii objektov a ako podklad projekčných a konštrukčných prác.

 

Energetický audit budov

Máte vysoké spotreby energií v budovách? Dajte si spracovať energetický audit a nájdite riešenie na ich optimalizáciu. Energetický audit je návod na to akým postupom a akým spôsobom ušetriť.

Energetický audit:

  • v prvej časti skúma a popisuje jednotlivé spotreby energií budov
  • v druhej časti navrhuje opatrenia vedúce k zníženiam spotreby energií
  • v tretej časti vyhodnocuje ekonomický a environmentálny efekt navrhnutých opatrení

Energetický audit netreba vnímať ako štúdiu realizovateľnosti úsporných opatrení, ale ako návod na možnosti šetrenia. Výsledky z energetického auditu je možné ďalej použiť pri spracovávaní konkrétnych energetických štúdií a projektových riešení.

Energetický audit sa spracováva výpočtami, pričom sa vychádza zo spotrieb energií predchádzajúcich období. Vstupom pre spracovanie auditu sú spotreby energií najmenej za posledné 3 roky, dostupné projektové podklady technických a technologických vybavení objektov.

Energetický audit sa začína osobnou obhliadkou objektu, kde sa definujú najväčšie energetické spotrebiče a taktiež záujmové ciele energetického auditu. Na základe poskytnutých vstupných údajov sa vypracujú vhodné opatrenia.

Energetický audit pre EŠIF

Energetický audit je spracovaný za účelom aktivity smerujúcej k podpore a motivácii firiem alebo samospráv k zavádzaniu opatrení vedúcich k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu nákladov na ich prevádzku.

Predmetom EA je zhodnotenie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií, posúdenie spotreby energie súčasných technických systémov budov, návrh opatrení na významnú alebo hĺbkovú obnovu budov, opatrení na rekonštrukciu a modernizáciu technických systémov v budovách, stanovenie potenciálu úspor energie, ich ekonomické a environmentálne hodnotenie.

Energetický audit je určený pre vlastníka budovy, pre potreby jeho rozhodovania o možnostiach implementácie navrhnutých opatrení a odporúčaní na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov a môže sa využiť ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie obnovy budov.

Jednou z podmienok získavania dotácií z eurofondov zameraných na zvyšovanie energetickej efektivity a využívania obnoviteľných zdrojov energie je potrebné deklarovať úspory projektu a jeho ekonomickú efektivitu. Tieto údaje sa získajú práve spracovaním energetického auditu.

Takýmto auditom sa posudzuje plánovaná realizácia, konkrétne jej projektová dokumentácia. Na rozdiel od iných energetických auditov sa v tomto prípade vychádza s technických a ekonomických návrhov plánovanej investície.

 
 

Energetický audit veľkých podnikov a priemyselných podnikov

Je energetický audit povinný alebo dobrovoľný?

V zmysle  zákona č.321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti, §14, bol veľký podnik povinný zabezpečiť energetický audit najneskôr do 5.decembra 2015.

Následne musí veľký podnik zabezpečiť vykonanie energetického auditu aspoň raz za štyri roky, alebo energetického auditu, ktorý je súčasťou zavedeného certifikovaného systému energetického manažérstva EN ISO 50001, alebo systému environmentálneho manažérstva EN ISO14001.

Veľkým podnikom sa pre účely tohto zákona rozumie podnik, ktorý:

  • zamestnáva viac ako 250 zamestnancov
  • ročný obrat podniku presahuje 50 mil. €
  • celková ročná súvaha presahuje 43 mil. €
 

Energetický audit v podnikoch slúži ako návod na možnosti šetrenia energiami a je stratégiou hospodárenia s energiami v podniku, ktorá slúži ako podklad pre manažment v investičných akciách budúcich období.

V prípade, že energetický audit už máte vypracovaný, radi ho pre Vás zabezpečíme pri povinnosti jeho obnovenia, raz za štyri roky.

 

NeoEnergia s.r.o.

Hviezdoslavova 7, 04001 Košice

Eros
Auguae