Energetický certifikát budovy


Potrebujete energetický certifikát budovy?

Problematika Energetickej certifikácie je spracovaná v zákone NRSR č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších zákonov, zákonom č. 300/2012 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2012 Z. z. a vyhláškou 364/2012 ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov.

Certifikácia je potreba pre:

 • rodinné domy,
 • bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • športové haly a iné budovy určené na šport,
 • budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebujúce energiu.

Okrem:

 • budov a pamätníkov chránených z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad (sú to hlavne budovy vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, budovy v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania a budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947)
 • kostolov a iných budov používaných ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia
 • budov, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky
 • priemyselných stavieb, dielní a nebytových poľnohospodárskych budov s nízkou spotrebou energie
 • bytových budov, ktoré sú určené na užívanie menej ako štyri mesiace v roku
 • samostatne stojacich budov s úžitkovou plochou menšou ako 50 m2.

Energetickou certifikáciou sa budovy zatrieďujú do tried A až G,  je povinná pri predaji, prenájme a kolaudácii.

NeoEnergia, s.r.o.

Hviezdoslavova 7, 04001 Košice